THỨ HAI, 17/06/2019
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG TRỊ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 10/6/2019 đến 16/6/2019

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Xe

phục vụ

Thứ 2

10/6

Sáng

8h

- Hội ý ban giám đốc

P.Giao ban

 

Chiều

13h30

 

  

14h

- Đ/c Chiến dự Hội nghị phổ biến Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến ngày 11/6/2019

- Đ/c Bình, Đ/c Hương làm việc với Phòng QLVH

KH Thái Ninh-Hướng Hóa

 

 

P.Giao ban

74B 1233

Thứ 3

11/6

Sáng

8h

 

10h

- BGĐ làm việc với Văn phòng

- BGĐ kiểm tra cơ sở

P.Giao ban

 

Vĩnh Linh

 

 

74B 1233

Chiều

14h

  

14h

- Đ/c Bình làm việc với Đài PTTH (LĐ Đoàn NTTT cùng dự)

- Đ/c Chiến chủ trì họp triển khai nhiệm vụ tham gia Hội chợ Thương mại & quảng bá du lịch năm 2019 (Tp: Theo Giấy mời)

Đài PT-TH tỉnh

  

P.Giao ban

 

Thứ 4

12/6

Sáng

7h30

 

 

8h

- Đ/c Hương dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về XD Nông thôn mới kiểu mẫu

- BGĐ Sở làm việc với Ban QLDA đầu tư XDCTT DC&CN (Đại diện LĐ VP, KH-TC, QLDS, QLTDTT, TTQLDT&BT, TTHL&TĐ TDTT, TTVH-ĐA)

Cam Chính-Cam Lộ

 

P.Giao ban

74B 1233

Chiều

15h

- Đ/c Hương làm việc với TXQT rà soát công tác chuẩn bị LHNT

TXQT

74B 1233

Thứ 5

13/6

Sáng

8h

- Đ/c Bình họp UBND tỉnh (Đại diện LĐ Văn phòng, QLVH, TTVH-ĐA, Đoàn NTTT cùng dự)

UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

14/6

Sáng

7h30

  

9h

- Họp Thường vụ Đảng ủy (Đ/c Hoan, Phương cùng dự)

- Họp Đảng ủy Sở

 

P.Giao ban

 

Chiều

14h

- Đ/c Hương kiểm tra công tác tổ chức LHNTQC (LĐ QLVH, TTVH-ĐA cùng đi)

TXQT

74B 1233

Thứ 7

15/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14h

 

 

19h30

- Đ/c Hương họp Trưởng đoàn, BTC Liên hoan; Dự Lễ dâng hương tại TXQT

- BGĐ dự khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Trị năm 2019

TXQT

 

 

QT Giải phóng

TXQT

74B 1233

 

 

74A00131

CN

16/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

17h

- Đ/c Hương dự LHNTQC

TXQT

74B 1233

*Ghi chú:

- Lịch đột xuất trong tuần khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, Văn phòng Sở

sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan.

 

THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Giấy chứng nhận số 0025/2012 ngày 02/3/2012 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng công nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;
Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3: Ban Giám đốc Sở; Thủ trưởng các phòng chuyên môn; Ban Thực hiện ISO và toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


GIÁM  ĐỐC
(Đã ký)


Nguyễn Hữu Thắng

BẢN CÔNG BỐ

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  VÀ DU LỊCH QUẢNG TRỊ


Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động (Theo Quyết định số:308/QĐ- SVHTTDL ngày 11/11/2014 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.


Quảng Trị, ngày 12 tháng 11 năm 2014


GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Hữu Thắng

Phụ lục

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008


(Ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-SVHTTDL ngày 11/11/2014 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
1. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;
2. Cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc;
3. Cấp phép xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;
4. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke;
5. Cấp giấy phép trình diễn thời trang;
6. Cấp giấy phép công diễn;
7. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;
8. Cấp giấy phép triển lãm Mỹ thuật;
9. Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh;
10. Cấp giấy phép Tượng đài -Tranh hoành tráng;
11.  Cấp giấy phép tổ chức hoạt động lễ hội;
12.  Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật;
13.  Cấp, đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch;
14.  Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;
15. Công nhận loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch từ đạt chuẩn đến 02 sao;
16. Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao;
17. Xét thi đua - khen thưởng các đơn vị văn hóa xuất sắc;
18. Xét thi đua - khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu;
19. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.