Bản đồ huyện thị:

- Thành phố Đông Hà
- Thị xã Quảng Trị
- Huyện Cam Lộ
- Huyện Đakrông
- Huyện đảo Cồn Cỏ
- Huyện Gio Linh
- Huyện Hải Lăng
- Huyện Hướng Hoá
- Huyện Triệu Phong
- Huyện Vĩnh Linh

Trung tâm Tin học tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng.
Địa chỉ: 45 Hùng Vương - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị. ĐT: 053.854486; Email: trungtamtinhoc@quangtri.gov.vn